Obchodné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi DENTONET, s.r.o., Pažica 32, 080 06 Prešov, IČO: 36730521, IČ DPH: SK2022315603 - platné do 31.12.2019, IČ-DPH: SK7120001548 - platné od 01.01.2020  (ďalej len predávajúci) a kupujúcim. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi bez výhrad. K našim zákazníkom patria len odborné kruhy (zubní lekári, zubní technici a zubné hygienistky). U klientov mimo týchto odborov si vyhradzujeme právo na zmenu podmienok predaja, resp. čiastočné alebo úplné odmietnutie objednávky.

 

1. Registrácia

Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu na spracovanie, zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov. Predávajúci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné, nebudú nijako zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenie mena, adresy dodania...). Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a ručí za ich pravdivosť a aktuálnosť, má právo na zrušenie registrácie, teda o vymazanie svojich osobných údajov z databázy na základe písomného vyjadrenia nesúhlasu. Potvrdením registrácie kupujúci akceptuje obchodné podmienky a dáva súhlas predávajúcemu na zasielanie informačných e-mailov. Službu zasielania informačných e-mailov môže kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: marketing@dentonet.sk. Predávajúci má taktiež právo na odmietnutie alebo zrušenie registrácie kupujúceho, teda o vymazanie jeho osobných údajov z databázy.

 

2. Objednávka

Kupujúci objednáva dentálne pomôcky, materiály a prístroje predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na internetovom portáli predávajúceho vyplnením online formuláru. Objednávku predávajúci potvrdí kupujúcemu telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Takto potvrdená objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Po doručení objednávky bude objednávka zaevidovaná v obchodnom systéme predávajúceho, kupujúcemu bude zaslaná správa o potvrdení objednávky a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Úhrada za produkty objednané prostredníctvom obchodného systému predávajúceho je možná v súčasnosti prostredníctvom prevodu alebo vkladu na účet predávajúceho pri výbere formy úhrady Platba na faktúru a musí byť vykonaná do termínu splatnosti faktúry. Zároveň je možný nákup na Dobierku alebo prostredníctvom Bezhotovostnej platby vopred prevodom na účet.

 

3. Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín od jej zaslania. Objednávku je možné stornovať výlučne elektronicky prostredníctvom e-mailu. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci odberateľovi tiež elektronicky e-mailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

- ak sa pomôcky, materiály či prístroje prestanú vyrábať alebo dodávať. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať odberateľa telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody na ďalšom postupe. V prípade, že odberateľ už uhradil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny vopred, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 30 pracovných dní.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

- z dôvodu zmeny ceny oproti cene uvádzanej v e-shope alebo zmene akcie

- z iných dôvodov výlučne po dohode s predávajúcim.

Odstúpiť od zmluvy môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu objednavky@dentonet.sk alebo písomne na adresu Dentonet s.r.o., Pažica 32, 080 06 Prešov. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum a predložiť originál dokladu o nákupe tovaru. Pokiaľ kupujúci tovar už prevzal, je povinný pri odstúpení od zmluvy tento tovar vrátiť na vlastné náklady predávajúcemu. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (nie na dobierku), v pôvodnom a nepoškodenom obale, tovar nesmie byť poškodený a tovar musí byť kompletný. Predávajúci vráti kupujúcemu po doručení tovaru na adresu predávajúceho zaplatenú kúpnu cenu v čo najkratšom termíne na účet alebo adresu kupujúceho.

 

4. Dodacie lehoty

Ihneď po spracovaní objednávky je objednávka pripravená na expedovanie. Výnimkou je situácia, keď tovar nie je na sklade a bude zaslaný v najbližšom možnom termíne. Dodacia lehota od objednania tovaru je min. 24 hodín od potvrdenia objednávky.

V prípade, keď niektoré druhy tovarov nie sú na sklade, môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

5. Cena, platobné podmienky a prepravné

Ceny v internetovom obchode sú stanovené s DPH. Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov, daňových alebo colných sadzieb a pod.

V prípade, že si Odberateľ vybral formu úhrady Platba na faktúru, uhrádza platbu prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho do termínu splatnosti faktúry, ktorá je zvyčajne 14 dní. Zároveň je možná aj platba Bezhotovostnou platbou vopred prevodom na účet, pričom platba musí byť zrealizovaná najneskôr do 7 dní odo dňa zadania objednávky (inak bude objednávka zrušená) alebo formou platby na Dobierku (v tomto prípade sa účtuje poplatok v sume 1,50 € a to bez ohľadu na celkovú sumu objednávky). V prípade fyzických osôb nie je možný výber spôsobu úhrady formou Platby na faktúru.

 

Pri nákupe sa účtuje poštovné v sume 5 € alebo 7 € v prípade kuriéra.

Tovar sa odosiela poštou alebo kuriérskou službou, podľa dohody s kupujúcim alebo podľa uváženia predávajúceho.

V prípade objednávky do Českej republiky sa účtuje poštovné v sume 11€. 

 

6. Preberanie tovaru

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar doručený predávajúcim. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, odberateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s prepravnou spoločnosťou spísať „Zápis o škode na zásielke“. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo alebo poškodenie z dôvodu fyzického porušenia obalu nebudú akceptované.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktu (om) prevzatím tovaru a pripísaním plnej sumy ceny na účet predávajúceho.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim.

 

7. Záruka a servis

Vo všeobecnosti je záručná doba podľa Obchodného zákonníka stanovená na minimálne 6 mesiacov. Predávajúci dáva bežne záručnú dobu zhodnú so záručnou dobou výrobcu produktu.

Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady počas celej záručnej doby. Záruka zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnou údržbou, nesprávnym použitím, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo osobou, ktorá nie je autorizovaná k použitiu. Záruka zaniká aj v prípade servisného zásahu osobou, ktorá nie je autorizovaná na opravy tohto druhu tovaru. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

V prípade uplatňovania reklamácie je kupujúci povinný písomne alebo e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí odberateľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Predávajúci uskutočňuje taktiež inštaláciu, údržbu a opravy všetkých dodávaných prístrojov.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok vstupujú do platnosti 1.4.2018.